Kızılırmak Çevresi Kentsel Tasarım Projesi

Kizilirmak River and Surroundings Urban Design Project

Yıl

Year

: 2016

Yer

Location

: Sivas

Alan

Site

: 1.500.000 m²

İşveren

Client

: Sivas Belediyesi/Municipality

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay Tuğçe Onuk, Hasan Gümüşsoy, Azime Tezer, Erhan Vural, Ozan Özdilek, Osman Mürsel

dd4.jpg

Sivas kentinin kentsel yaşam kalitesi açısından Kızılırmak koridorunun ekosistem servislerini sunmaya devam etmesi ve kent dokusundaki diğer yeşil alanlarla ilişkilenerek ve kenti boydan boya kat eden güzergahında süreklilik arz edecek şekilde üretken kurgulanarak kentsel açık ve yeşil alan sisteminin omurgasını oluşturması kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda geliştirilen projede planlama yaklaşımı olarak proje alanı ile kent arasındaki ilişkinin kurulmasında alanın doğal peyzaj karakteri ve ekolojik işlevleri ve Sivas’ın sosyo kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kademeli koruma-kullanma yaklaşımı benimsenmiştir. Ekolojik işlevselliği kentsel gelişme gereksinimleri ile entegre etmeye çalışan bu planlama yaklaşımına kentsel açık ve yeşil alanların sürekliliği ve üretkenliği üzerinden yaklaşan bir kentsel tasarım stratejisi eşlik etmiştir. Bahsi geçen sürekli üretken kentsel peyzaj konseptine göre ekolojik servislerin yoğunluğunu ifade eden yapılaşmamış alanlar, sosyo kültürel servislerin yoğunluğunu ifade eden yapılaşmış alanlar kadar planlama ve tasarımda yoğunlaşmayı gerektirir: Zira Sürdürülebilir kent bu ikisi arasındaki dengeye bağlıdır.

It is critical that Kızılırmak river continues to offer the ecosystem services to maintain urban quality of life in Sivas, and it is the backbone of the urban open and green space system by associating with other green areas in the city and being productive in a way that will sustain the city throughout its route. In this context, a gradual protection-use approach has been adopted by considering the natural landscape character and ecological functions of the area and the socio-cultural needs of Sivas. This planning approach, which tries to integrate ecological functions with urban development requirements, is accompanied by an urban design strategy that safeguards the continuity and productivity of urban open and green spaces. According to this continuous productive urban landscape concept, open areas that express the density of ecological services require concentration and planning as much as the built-up areas that express the density of sociocultural services in the city: Because the sustainable city depends on the balance between the two

sörvey.jpg
logo-motto.jpg
sivas-sorunlar-potansiyeller.jpg
sivas-sorunlar-potansiyeller-plan.jpg
sivas-sorunlar-potansiyeller-öneri.jpg
ekosistem servisleri.jpg
kızılırmak.jpg
zonlar-program.jpg
kıyı değişim.jpg
kıyı değişim-öneri.jpg
imaj.jpg
3d-1.jpg
mimari1.jpg
mimari.jpg
kıyı oluşumu.jpg
02_sivas_loopsh_yalın_ed.jpg