​Büyük Menderes Nehri Ekolojik Koridoru

Big Meander River  Ecological Network

Yıl

Year

: 2013

Yer

Location

: Söke, Aydın

Alan

Site

: 152.800 hektar (ha)

İşveren

Client

: TUBITAK

Tasarım Ekibi

Design Team

: Hayriye Eşbah Tunçay, Şerif Hepcan, Bülent Deniz, Barış Kara, Birsen Kesgin, Ortaç Onmuş

bafa golu.jpg

Sürdürülebilir kaynak planlaması ve yönetiminde ekolojik ağların önemi gittikçe artmaktadır. Tarımsal peyzajlar ekolojik, ekonomik ve sosyal değerleri ile ekolojik ağların vazgeçilmez elemanlarından olabilirler.  Tarımsal peyzajlar biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlardır ve ekolojik ağlar tarımsal alanlardaki biyolojik çeşitliliğe büyük ölçüde katkıda bulunabilirler.  Tarımsal peyzajlardaki ekolojik ağların ve koridorların geliştirilmesi Avrupa ve dünya ölçeğinde doğa koruma amaçlı etkili bir politika aracı olarak görülmektedir.  Bu konuda yapılmış pek çok girişim mevcuttur (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, Pan–European Ecological Network –PEEN çalışmaları, the EU Habitats Directive, the Birds Directive, the EU Biodiversity Action Plan for Agriculture). Ülkemizde ise ekolojik ağlar konusundaki bilimsel çalışmalar ve girişimler oldukça azdır. Tarımsal alanlardaki ekolojik ağlar daha önce hiç çalışılmamıştır.  Kurumsal yapı açısından ülkemizde tarımsal alanlardaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin mevzuat bulunmamaktadır. Tarım alanları koruma statüsü olmaksızın biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynak olarak alan korumanın öncelik kazandığı alanlar arasında yer almamaktadır ve bu konuda yasal düzenlemeler yoktur.  Kuruluşların mevzuatında tarımsal peyzaj biyoçeşitliliğin muhafazası kapsamında araç olarak gösterilmemektedir.  Bu çalışmada ekolojik ağ planlaması kapsamında tarımsal peyzajlardaki yapının incelenmesi ve bu alanların ekolojik ağlar oluşturmadaki rollerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada Büyük Menderes (Söke) Ovası örneğinde, ilk aşamada, tarımsal dokudaki ekolojik ağ oluşturmaya yarayan mevcut peyzaj elemanlarının ve bu elemanların ne derece bağlantılı olduğunun tespit edilmesi hedeflenmektedir.

The importance of ecological networks in sustainable resource planning and management is increasing.  Agricultural landscapes could be an indispensable element of ecological networks due to their ecological, economic and social values. Agricultural landscapes are important biodiversity areas, and ecological networks can significantly contribute to the biodiversity in these areas. The promotion of ecological networks and corridors are perceived as efficient nature protection policy instruments in Europe and all around the world.  Great numbers of initiatives have been taken in this regard (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, Pan–European Ecological Network –PEEN, the EU Habitats Directive, the Birds Directive, the EU Biodiversity Action Plan for Agriculture). On the contrary, the number of initiations and scientific research is limited in Turkey.  Also, no research exists on ecological networks in agricultural areas.  Our institutional environment lacks legislation related to the protection of biodiversity in agricultural landscapes. These areas, without any conservation status, are not considered potential areas for biodiversity and nature protection.  Agricultural landscapes are not manifested in the legislation of related agencies as tools for the protection of biodiversity. The purpose of this study is to investigate the structure of agricultural landscapes from an ecological network planning point of view and to demonstrate their role in establishing ecological networks. Specifically, the goal of this case study of Big Meander (Soke) Plain is to detect the landscape elements for ecological networks and the structural connectivity in the current network.

faunagecis_edited.jpg
suculekosist_edited.jpg
analizler_edited.jpg
IMG_1811.jpg
IMG_1763.jpg
IMG_1920.jpg
IMG_1708.jpg